Základné pôdne parametre a referenčné hodnoty

15.03.2013 11:10

 

V odobratých pôdnych vzorkách sa stanovujú základné pôdne parametre, stopové prvky a rizikové prvky. Medzi základné pôdne parametre patrí pôdna reakcia (pH), obsah uhličitanov a obsah prijateľných foriem fosforu, draslíka, horčíka a vápnika. V rámci stopových prvkov sa v prípade potreby stanovujú meď, zinok, mangán, železo, bór a molybdén. Taktiež v prípade potreby sa pôda analyzuje aj na obsah niektorých ťažkých kovov, aromatických uhľovodíkov, chlórovaných uhľovodíkov, polychlórovaných bifenylov, perzistentných organochlórovaných pesticídov, polychlórovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov.

Pôdna reakcia sa stanovuje vo výluhu KCl, uhličitany v pôde sa rozkladajú pomocou kyseliny chlórovodíkovej a živiny (P, K, Ca a Mg) sa stanovujú vo výluhu známom ako Mehlich III. Ten obsahuje fluorid amónny pre zvýšenie rozpustnosti rôznych foriem fosforu viazaných na železo a hliník. V roztoku je prítomný aj dusičnan amónny ovplyvňujúci desorpciu draslíka, horčíka a vápnika. Kyslá reakcia vylúhovacieho roztoku sa dosiahne prídavkom kyseliny octovej a kyseliny dusičnej. Vylúhovací roztok dobre modeluje prístupnosť živín z pôdy pre rastliny.

Kritériá hodnotenia obsahov jednotlivých živín sú rôzne pre rôzne druhy pozemkov (orná pôda, trvalé trávne porasty, ovocné sady, chmeľnice a vinice). V tabuľke 2 sú uvedené hraničné hodnoty obsahov fosforu, draslíka a horčíka pre ornú pôdu .

Na základe obsahov prijateľných foriem jednotlivých prvkov je hodnotená aj potreba hnojenia, resp. či sa má hnojenie z hľadiska ekologického vynechať (tab. 3).

 

 

Tab. 1: Kritériá hodnotenia pôdnej reakcie

Hodnota pH/KCl

Pôdna reakcia

do 4,5

extrémne kyslá

4,6–5,0

silne kyslá

5,1–5,5

kyslá

5,6–6,5

slabo kyslá

6,6–7,2

neutrálna

7,3–7,7

alkalická

nad 7,7

silne alkalická

 

Tab. 2: Kritériá pre hodnotenie obsahu fosforu, draslíka a horčíka v orných pôdach

Obsah

Zrnitostná kategória pôdy

Fosfor

 

ľahká

stredná

ťažká

nízky

do 60

do 50

do 40

vyhovujúci

61–95

51–85

41–70

dobrý

96–145

86–125

71–100

vysoký

146–200

126–165

101–135

veľmi vysoký

nad 200

nad 165

nad 135

Draslík

 

ľahká

stredná

ťažká

nízky

do 90

do 130

do 170

vyhovujúci

91–150

131–200

171–260

dobrý

151–230

201–300

261–370

vysoký

231–350

301–400

371–500

veľmi vysoký

nad 350

nad 400

nad 500

Horčík

 

ľahká

stredná

ťažká

nízky

do 80

do 110

do 145

vyhovujúci

81–135

111–175

146–220

dobrý

136–200

176–255

221–340

vysoký

201–300

256–340

341–470

veľmi vysoký

nad 300

nad 340

nad 470

 

 

Tab. 3: Kategorizácia obsahov prístupných živín, jej hodnotenie a potrebu hnojenia.

Obsah živín

Hodnotenie a potreba hnojenia

nízky

potreba dosýtenia príslušnou živinou k základnému odberovému normatívu

vyhovujúci

hornú hranicu tejto kategórie považujeme za optimálny obsah a hnojíme ju základným ročným odberovým normatívom živín

dobrý

pôdy zaradené do tejto kategórie hnojíme znížením odberového normatívu o 20–60 %

vysoký

potreba vynechať hnojenie príslušnou živinou, kým sa jej obsah zníži na hodnoty dobrého obsahu

veľmi vysoký

zvyšovanie tohto obsahu je nevhodné z ekologického hľadiska, hnojenie príslušnou živinou je neprípustné