Trichomil - biologický fungicíd

04.12.2011 14:43

 

Prípravok TRICHOMIL /účinná látka - huba Trichoderma harzianum/

V príspevku sú použité state z návodu na použitie Trichomilu,  materiály a dokumenty z internetu, ktorých autorom je pán Ing.Jozef Drímal CSc.,odborník a majiteľ licencie na prípravok TRICHOMIL 


Izolovaný kmeň Trichoderma harzianum Rifai. (označenie RK1), ktorého mycélium sa vyznačuje vysokou intenzitou rastu, v zmiešaných kultúrach v krátkom čase prerastá kolónie nebezpečného pôvodcu ochorení rastlín Fusarium spp., a to aj pri nízkych teplotách kultivácie.

Zástupcovia rodu Trichoderma majú vynikajúci antagonistický potenciál okrem Fusarium aj voči ďalším fytopatogénnym hubám, a to najmä Rhizoctonia solani, Phytophtora infestans, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum, Botritis cinerea, Aspergilus sp., Phoma sp., Peronospora sp., Penicillium sp. a ďalšie. Tieto antagonistické vlastnosti mikromycét Trichoderma spp. voči fytopatogénnym mikroorganizmom ich predurčujú najmä pre použitie v ochrane kultúrnych plodín.

Tento prípravok je určený pre širokú škálu rastlín /aj okrasné/ uvedené v popise prípravku /dole/, ako mi je známe,  úspešne ho  aplikoval na gladioly  Ing. Daniel Jurík. Prípravok som použil v sezóne 2011. Nakoľko som na záhone nemal žiadne hubové ochorenia, budem naďalej sledovať do akej miery je to zásluha Trichomilu. Nebol to rok /veľmi suchý, bez húb/, ktorý by otestoval účinky prípravku. Prípravok po dôkladnejšom preverení účinnosti na gladioly bude určite významný na potlačenie a likvidáciu hubových ochorení, nahradzujúci "ťažkú" chémiu . Podľa mojich informácií ho pestovateľia gladiol využívajú minimálne. Je to aj preto, že doposiaľ žiadny pestovateľ gladiol presnejšie nepopísal spôsob aplikácie na gladioly a overené dosiahnuté výsledky. Domnievam sa, že by malo byť v zásade jedno ku akej rastline sa aplikuje, ide vlastne o jej dominanciu v pôde zamorenej nežiadúcimi hubami. Do akej miery záleží na kmeni tejto huby vo vzťahu k hubovým ochoreniam gladiol a na iné otázky  sa spýtam odborníka a napíšem na web. Za pozornosť  stoja state v návode na pestovanie zhrnuté do týchto poznámok :  

-stimuluje úrodu a indukuje rezistenciu voči chorobám

- tento bio preparát pôsobí supresívne/spomaľujúco, potlačujúco/ na rozvoj vegetatívneho mycélia fytopatog. húb

- Trichomil nie je klasický fungicíd, ale biologický a preto nie je možné ho aplikovať, ako bežný fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby

-huba Trichoderma harzianum konkuruje a parazituje na fytopatogénnych hubách predovšetkým z rodov: Aspergillus, Altermaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Plasmopara, Phoma, Penicillium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium a ďalších

- na prípravu roztoku použite čistú nádobu, aby prípadné zvyšky pesticídu, alebo hnojiva po predchádzajúcom použití negatívne neovplyvňovali účinnosť biopreparátu

- zo 100 ml prípravku, pripravíme 20 L postreku.

- Najdôležitejšie : . po aplikácii prípravku spóry musia na živých pletivách najskôr vyklíčiť a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať, alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať rastliny v dobrom zdravotnom stave.

 

Orientačná cena za 1 liter je 15 €

 

Tu je kompletný popis a návod na aplikáciu: TRICHOMIL®
Biologický fungicíd


Mikrobiálny prípravok v kvapalnej, alebo práškovej forme, určený na ochranu semien a semenáčikov hospodárskych plodín, ihličnatých drevín, okrasných rastlín, ... proti hubovým chorobám. V poľnohospodárstve je určený predovšetkým pre ochranu viniča, zemiakov, obilnín, rajčín, uhoriek a tekvíc, kde stimuluje úrodu a indukuje rezistenciu voči chorobám. Vynikajúce výsledky boli dosiahnuté v boji proti snetiam a plesniam na trávnikoch, hlavne golfových a futbalových ihrísk. Ekologicky je nezávadný a je možné ho použiť aj v oblastiach, v ktorých je používanie chemických prostriedkov ochrany (pesticídov, herbicídov, fungicídov, ..) zakázané. Prípravok Trichomil nezanecháva škodlivé reziduá v pôde, v rastlinách a ich plodoch.
Trichomil sa vyrába v tekutej, alebo práškovej forme. Základ oboch tvorí rovnaká účinná látka.
Výrobca zvolil pre užívateľov veľmi vhodne tieto dve formy. Tekutá je určená pre aplikácie na postrek a zálievku a prášková pre morenie semien suchou cestou a ako prímes do substrátov.

ÚČINNÁ LÁTKA a SPÔSOB ÚČINKU:
Natívny kmeň mikromycéty (mykoparazitickej huby) Trichoderma harzianum Rifai v koncentrácii 1010 spór, g –1 finálneho produktu.
Tento bio preparát pôsobí supresívne/spomalujúci,potlačujúci/ na rozvoj vegetatívneho mycélia fytopatogénnych húb.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:
Účinná látka prípravku huba Trichoderma harzianum stimuluje rast rastlín indukciou/diferenciácia buniek/ zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Supernatanty huby Trichoderma obsahujú elicitory vyvolávajúce indukovanú, systémovú rezidenciu rastlín voči mikrobialnym ochoreniam a huba je schopná rozkladať a konzumovať rezíduá väčšiny používaných pesticídov v pôde. Huba Trichoderma harzianum konkuruje a parazituje na fytopatogénnych hubách predovšetkým z rodov: Aspergillus, Altermaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Plasmopara, Phoma, Penicillium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium a ďalších.
Trichomil nie je klasický fungicíd, ale biologický a preto nie je možné ho aplikovať, ako bežný fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. Jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Po aplikácii prípravku spóry musia na živých pletivách najskôr vyklíčiť a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať, alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať rastliny v dobrom zdravotnom stave.

PRÍPRAVA PREPARÁTU NA ZÁLIEVKU A POSTREK:
Na prípravu roztoku použite čistú nádobu, aby prípadné zvyšky pesticídu, alebo hnojiva po predchádzajúcom použití negatívne neovplyvňovali účinnosť biopreparátu. Na vyčistenie nádoby použite opakovane teplú, alebo studenú vodu. Nesmie byť pridávaný saponát. Pri zarábaní roztoku z tekutého Trichomilu postupujte tak, že potrebné množstvo Trichomilu vlejte do pripraveného množstva vody, dobre rozmiešajte a môžete aplikovať buď ako zálievku, alebo ako postrek. Ak nemáte k dispozícií tekutý Trichomil, ale iba práškový a chcete ho použiť na zálievku, alebo postrek, postupujte tak, že Trichomil zmiešajte v nádobe s malým množstvom vody. Po rozriedení vzniknutú homogénnu suspenziu vlejte za stáleho miešania do pripravenej nádoby s vodou a použite tiež ako zálievku, alebo ako postrek. Ak budete práškový Trichomil používať na postrek je dobré ho pred vliatím do postrekovača precediť cez husté sitko, alebo tkaninu. Inak hrozí upchatie trysiek postrekovača. Doplňte vodou do požadovaného množstva a aplikujte. Uvedené koncentráty, alebo dávkovacie množstvá berte, ako doporučené minimum. Predávkovanie Trichomilom totiž nehrozí. Hrozí len, že si rýchlejšie miniete tento biopreparát.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
Trichomil je biologický prípravok mikrobiálneho pôvodu, ktorý nie je pre človeka, zvieratá a rastliny patogénny. Ekologicky je nezávadný. Pri práci s týmto prípravkom dodržujte však rovnaké ochranné opatrenia, ako pri aplikácii s chemickými látkami. Vdýchnutie prípravku, veľmi jemného prášku, by mohlo spôsobiť zdravotné problémy. Preto používajte pracovný odev s protiprašnou vložkou, gumové rukavice, gumovú obuv a dýchací respirátor. Pri práci až do odloženia pracovného odevu a umytia vodou a mydlom, nefajčite a nepite! Po práci si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom!

SKLADOVANIE a ZÁRUČNÁ DOBA:
Prípravok skladujte v pôvodných a uzavretých obaloch mimo dosahu detí, v uzamknutých, suchých, hygienicky nezávadných a dobre vetrateľných priestoroch pri teplotách cca. +5 až +15 ºC. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku u tekutej formy 12 mesiacov a u práškovej formy až 10 rokov od dátumu výroby.

NÁVOD NA POUŽITIE, DÁVKOVANIE: (vybrané druhy agrokultúr)
Príklad : z 1L prípravku pripravíme až 200 L roztoku-postreku resp. zo 100 ml pripravíme 20 L postreku.

Obilniny
Doporučené, ako ochrana pred sneťami a fuzarózami klasov obilnín. Použiť 0,5%-ný roztok s vodou pri klasení – do klasov a tesne pred kvitnutím.

Zemiaky
1. ošetrenie vykonajte tesne pred výsadbou formou suchého morenia sadby v dávke 1 kg na 1 t sadby, alebo postrekom priamo na sadbové zemiaky.
2. ošetrenie: aplikujte pri výške rastlín 5 –7 cm formou 0,5 % postreku 3. ošetrenie: výška rastlín 15 – 20 cm, opäť formou 0,5 % postreku.

Uhorky, tekvice
1. ošetrenie: suché morenie osiva v dávke cca. 5 g prípravku na 1 kg osiva, alebo postrekom – zálievkou priamo na čerstvo zasiate osivo.
2. ošetrenie: v rastovej fáze 2 páry pravých listov formou 0,5 % zálievky. 3.-5. ošetrenie: 2 týždne po predchádzajúcom ošetrení formou 0,5 % zálievky.

Vinič
Prípravok aplikovať pred uzavretím strapcov viniča-v čase keď bobule dosahujú veľkosť hrachu. Postrek aplikovať priamo do strapcov v prípade prevencie botrytídy, alebo ako kompletné ošetrenie viniča. Použiť 0,5%-ný roztok s vodou. (cca. 2L na hektár)

Jahody
Doporučujeme ošetriť sadenice jahôd pred výsadbou a plody ešte pred dozretím. Použiť 0,5%-ný roztok s vodou.

Semená a semenáčiky ihličnanov
Prípravok používajte na morenie semien suchou cestou v dávke cca. 5 g na 1 kg semena. Na semenáčiky môžete použiť 0,5%-ný roztok s vodou ako zálievku.

POZNÁMKA:
Na morenie semien doporučujeme ešte pred použitím prípravku Trichomil použiť niektorí z prípravkou EKOVERT, čím sa zníži pôsobenie fytopatogénnych húb na semenách a semenáčoch na minimum !