V prípade ak nechcete mať uverejnené kontaktné údaje, na požiadanie budú odstránené.

 

                                                       Zoznam členov GM a kontaktné údaje

Por. č.  Priezvisko  Meno Titul Adresa    telefón   e–mail a adresa webovej stránky
1 Ballo   Fedor    Nábr. A. Stodolu, 1564,03101  Lipt.Mikuláš  0918859332   
2 Čiernik Dušan    Štefánikova 388,916 01 Stará Turá   0915163998  gladlici@inmail.sk
3 Dočkal Karel   Pražská 15, 669 02, Znojmo    
4 Fuzák  Ľubomír    038 45 Veľký Čepčín, 47  0905231153  
5 Hájeková     Gabriela   Mgr.  Kunov 141, 90501 Senica  0915798422  gabikahajek@gmail.com
6 Chupáňová Emília    Berlínska 7, 010 01 Žilina  0915830938  
7 Ivanov Marián   Bodona 92, 921 01 Piešťany    
8 Kajs Mário    Horná Trnovská, 38, 010 01 Žilina  0948888676   boss216@azet.sk 
9 Kajsová Mária    Horná Trnovská, 38, 010 01 Žilina  0907199085  
10 Klimek Miloslav   Jungmannova 1165, 765 02 Otrokovice    
11 Koníček   Jaroslav    Rašínova 860, Sadská, ČR    jaroslav.konicek@lukonglads.cz
12 Kostra Rudolf    Cukrovarská 728/44, 926 01  Sereď  031/7894873  
13 Kovařík  Jaroslav    Jasenná 21, Bratislava    jaroslav.kovarik@gmail.com
14 Kubíčková Helena   Nádražná 1398, 765 02 Otrokovice    
15 Láder Peter   Sládkovičova 136/10, 972 17 Kanianka    
16 Lelek Peter    M.R.Štefánika 6, 038 61 Vrútky  0905669386  gladis@gaya.sk  gladissidalg@gmail.com   www.gladioly-gladiolus.webnode.sk
17 Léman  Štefan   Záhradná 9, 909 01  Skalica   cibulovina@gmail.com
18 Majtán Milan    Kotešová 460 0911384869   milanos.majtan@gmail.com
19 Matušek  Juraj MUDr.  Š.B.Romana 2/12, Martin 908925952  duromattat@zoznam.sk
20 Mego Anton    Korytnicka 2, 821 07 Bratislava  0904622420   anton.mego@chello.sk 
21 Mikulášek Alojz    Zvončínska 30, 900 55 Lozorno  0903451591  mikulasek @ szm.sk      www.gladioly .sk/index.php
22 Mimránek Petr    763 01 Mysločovice, 169, ČR    mimranek@gladioland.eu
23 Mindár Ján    Borovského 21, 91441 Nemšová  0905930465  [jean.mindar@gmail.com] 
24 Murín Jozef    Konečná 9,  071 01 Michalovce    murinjoz@gmail.com
25 Novotný Stanislav   Krtomil 81, 751 14 Dřevohoštín    
26 Pápay  Tomáš    Hlavná 512, Horná Kráľová 32    tomas872@centrum.sk
27 Paulíny Viliam    038 41Košťany nad Turcom, 146  0908251724  
28 Pitnerová Mária    038 22 Slovenské Pravno, 124  0907687202  merywin65@gmail.com
29 Polóni  Roman    Lud. Svobodu 12, 969 01  Ban.Štiavnica    
30 Rýznar  Leonard  RNDr.  Záhlinická 827, Hulín ČR    l.ryznar@tiscali.cz
31 Sečkár Ľubomír   ul. Jozefa Martinčeka č. 129, 013 03 Varín 0905238097 seckarlubo@gmail.com
32 Slošiar Dušan Ing.  373 02 Neznašov, 16,  Všemyslice, ČR  385721910  dusan.slosiar@tiscali.cz I www.gladiris.cz
33            
34 Šavlová Ľubomíra    Horné Rakovce 39, 039 01 Turč.  Teplice    
35 Šišitka Jozef Ing.  Hurbanova 13, 036 01 Martin  0907459238  
36 Šmída  Petr    Přepychy 47, ČR  739/080213  smida.petr@gmail.com
37 Šourek Zdeněk Mgr.  Smilovice 50, 294 42 Luštenice,  ČR    zdensour@email.cz
38 Šrajer  Petr   Újezd 51, 294 42, Luštenice    
39 Tišliarová  Olga    Rumunskej armády, 4, Martin  043/4135347  
40 Tomašovský  Ondrej    935 31 Dolná Seč, 169    
41 Vaník Ján Ing.  976 62 Brusno, 454  0902744968  jan.vanik @teleoff.sk
42 Verešová  Jana    Palárikova 15, 052 01 S.N.Ves   0907468040  janaver17@gmail.com
43 Viluda Dušan    038 41 Košťany nad Turcom, 43    vilmat @ atlas.sk
44 Windischová Martina    038 22 Slovenské Pravno, 124  0915893004  winmata@azet.sk
45 Wistuba  Piotr    Rybnik - Poľsko    piwi50@op.pl
46 Zachar Teofil Ing.  Saratovská 23, 934 05 Levice 0915749342 tzrocker@gmail.com
 

 

 

Zoznam členov GLADIOLA MARTIN

 

Č.pr.

Priezvisko a meno

Dát.nar.

 

ZO SZZ

Člen od

001

Lelek Peter

28.01.47

 

Gladiola MT

19.06.03

 

         

 

         

005

Paulíny Viliam

29.08.44

 

Gladiola MT

19.06.03

006

Šišitka  Jozef, Ing.

   21.06.35             

 

Gladiola MT

19.06.03

007

Koníček Jaroslav

       

008

Viluda Dušan

10.08.49

 

Gladiola MT

19.06.03

009

Windischová Mária

05.06.65

 

Gladiola MT

15.08.03

010

Viluda Ľuboš

23.12.72

 

Gladiola MT

05.09.03

011

Fuzák Ľubomír

  8.09.58

 

Gladiola MT

01.03.04

014

Vaník Ján, Ing.

02.11.60

 

Brusno

07.08.04

015

Mikulášek Alojz

16.06.50

 

Lozorno

07.08.04

016

Matúšek Juraj, MUDr.

02.05.59

 

Gladiola MT

21.08.04

 

         

018

Kovařík Jaroslav

       

019

Mego Anton

28.10.50

 

Blava

24.01.05

020

Tomašovský Ondrej

15.01.44

 

D.Seč

14.08.05

022

 

 

 

 

 

023

Mindár Ján

28.02.43

 

Nemšová

06.08.06

024

Pápay Tomáš

06.04.2001      

 

         

026

Zachar Teofil, Ing.

17.06.58

 

Gladiola MT

12.08.07

027

Tišliarová Olga

10.12.38

 

Gladiola MT

27.07.08

028

Kajsová Mária

01.02.49

 

 

27.07.08

029

Polóni Roman

05.02.47

 

 

10.08.08

032

Šourek Zdeněk Mgr.

28.01.56

 

 

06.11.08

033

Murín Jozef

03.09.61

 

 

20.02.09

034

Rýznar Leonard RNDr.

       

035

Ballo Fedor

28.01.33

 

 

  9.08.09 

036

Šavlová  Ľubomíra

04.09.57

 

 

  9.08.09

037

Kostra Rudolf

14.09.35

 

Gladiola MT

  9.08.09

038

Slošiar Dušan Ing.

03.06.54

 

 

27.02.10

039

Chupáňová Emília

30.01.51

 

 

14.03.10

 

         

041

Kajs Mário

07.09.69

 

Gladiola MT

19.11.10

042

Windischová Martina

28.08.85

 

Gladiola MT

19.11.10

043

Hájeková Gabriela, Mgr.

22.01.78

 

Gladiola MT

01.01.12

044

Verešová Jana Mgr.

01.06.63 

 

Gladiola MT

17.03.12

045

Šmída Petr

15.05.84

 

Gladiola MT

11.08.13

 

 

ZÁSADY  ČINNOSTI

GLADIOLA MARTIN,  spolok turčianskych pestovateľov gladiol

 

     GLADIOLA MARTIN, spolok turčianskych pestovateľov gladiol 

je voľným, neziskovým občianskym združením pestovateľov a šľachtiteľov gladiol, ako aj ďalších občanov, združujúcich sa na základe záujmu o pestovanie, šľachtenie a propagáciu kvetov, a na základe vzájomného porozumenia a spolupráce.

     Gladiola Martin pôsobí ako Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Martine. Spolupracuje s ostatnými organizáciami pestovateľov gladiol, organizáciami SZZ, s orgánmi verejnej správy, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami pri propagácii šľachtenia a pestovania kvetov, predovšetkým gladiol. Spolupracuje tiež s medzinárodnými a partnerskými organizáciami v zahraničí.

Gladiola Martin pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlom je: Š.B.Romana 2/12, Martin

 

I. ČLENSTVO:

Čl. 1. Členom Gladiola Martin sa môže stať:

          a/ každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕši vek 18 rokov a je zároveň členom              

             Slovenského zväzu záhradkárov, kde si riadne platí členské príspevky.

          b/ občan, ochotný pomáhať dobrovoľnou prácou pri rozvoji a propagácii pestovania gladiol.

          c/ cudzí štátni príslušníci, podporujúci rozvoj a prácu spolku.

          d/ podmienkou vstupu je súhlas so Zásadami činnosti Gladiola Martin a ostatnými záväznými

       ustanoveniami.      

Čl. 2  O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky vedenie spolku, ktoré informuje o

          prijatí ostatných členov na najbližšom stretnutí.

Čl. 3. Členstvo zaniká:

          a/ vystúpením

          b/ úmrtím

          c/ vyradením z evidencie, ak člen neprejavuje o ďalšiu činnosť záujem.

Čl. 4. Vedenie Gladiola Martin má právo udeliť čestné členstvo v  rozsahu práv, ktoré určí.

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

Čl. l.  Člen Gladiola Martin má právo:

          a/ podieľať sa priamo na riadení spolku

          b/ predkladať pripomienky, námietky a návrhy týkajúce sa práce  spolku.

          c/ zúčastňovať sa na všetkých aktivitách, ktoré spolok organizuje – stretnutia, príspevky do

              spravodaja, výstavy a pod.

          d/ byť navrhovaný do výboru ZO, prípadne iných orgánov Slovenského zväzu záhradkárov.

Čl. 2.  Člen Gladiola Martin má povinnosť:

           a/ zúčastňovať sa pravidelne stretnutí členov.

           b/ aktívne sa podieľať na práci spolku, predovšetkým na príprave a priebehu výstav gladiol.

           c/ svojou činnosťou propagovať aktivity práce spolku medzi občanmi a organizáciami.

           d/ platiť členské príspevky SZZ a spolku, ak sa o tom rozhodne na stretnutí členov.

 

 

III. SPOLOČENSKÉ A EKONOMICKÉ POMIENKY ČINNOSTI

Čl. 1.  Organizačná štruktúra práce spolku:

           a/ najvyšším orgánom činnosti spolku je stretnutie členov. Stretnutie členov môže prijímať

               závery ak je účasť nad 50 %. Účasť môže byť aj sprostredkovaná  – poverením iného

               člena, písomným stanoviskom a pod. Stretnutia členov sa konajú podľa potreby.

           

           b/ členovia spolku si volia vedenie:

  • predsedu
  • tajomníka
  • hospodára

°  predseda je najvyšším predstaviteľom spolku, zodpovedný za jeho činnosť. Zvoláva stretnutia členov. Zodpovedá za plnenie záverov, uznesení a dohôd zo stretnutí členov. Zastupuje spolok vo vzťahu so ZO SZZ i navonok. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje tajomník.

°  tajomník zodpovedá za vedenie administratívnych záležitostí spolku, spracováva hodnotenie jednotlivých akcií a plní úlohy zo záverov a dohôd stretnutí členov. Vedie evidenciu členov.

°  hospodár zodpovedá za vedenie účtovnej evidencie a riadne nakladanie s majetkom spolku. Plní úlohy zo záverov a dohôd stretnutí členov.

           c/ vedenie zastupuje spolok vo vzťahu ZO SZZ  i navonok.

           d/ na konci obdobia predloží vedenie spolku vyhodnotenie činnosti za predchádzajúci rok

               a  námety práce, vrátane predpokladaných výstav gladiol pre nastávajúci rok. Výročné

               stretnutie členov sa uskutoční spravidla do konca februára nastávajúceho roku.

           e/ vedenie spolku v prípade potreby zvoláva mimoriadne stretnutie členov. O zvolanie

               mimoriadneho stretnutia môže požiadať každý člen spolku.

           f/ funkčné obdobie vedenia spolku nie je stanovené. Členov vedenia je možné vymeniť na

               každom stretnutí členov, na návrh hociktorého člena spolku. O zmene rozhoduje väčšina

               prítomných členov.

 

Čl. 2.  Hospodárenie a majetok spolku.

           a/ majetok spolku pozostáva z finančných prostriedkov a vecných predmetov (vázy a pod.)

               slúžiacich predovšetkým pre výstavy.

           b/ Spolok samostatne hospodári so svojim majetkom vytváraným z členských príspevkov,

               zisku z organizovaných akcií, darov a podobne. 

           c/ pre revíziu hospodárenia sa vytvorí revízna komisia, ktorú určí stretnutie členov po

               zvážení potreby revízie.

 

IV. VZNIK A ZÁNIK

Čl. 1.  Gladiola Martin, spolok turčianskych pestovateľov gladiol vznikol rozhodnutím všetkých

           zúčastnených členov na stretnutí dňa 19. 06. 2003. Zoznam zakladajúcich členov je

           v zápise zo stretnutia.

Čl. 2.  Gladiola Martin ukončí svoju činnosť na základe uznesenia kvalifikovanej väčšiny členov,

           alebo keď klesne počet členov pod štyroch členov.

 

V. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Čl. l.  Zásady činnosti Gladiola Martin, spolok turčianskych pestovateľov gladiol, boli schválené na

          stretnutí členov dňa 5. septembra 2003.  

Čl. 2.  Právo výkladu zásad prislúcha vedeniu spolku.

Čl. 3.  Zásady môžu byť upravené, alebo menené na základe rozhodnutia väčšiny na výročnom

           stretnutí členov.

Čl. 4.  Na prípady neupravené zásadami sa vzťahujú dokumenty Slovenského zväzu záhradkárov

           a všeobecne platné právne predpisy SR.

 

 

 

 

Martin 5. septembra 2003